Beleidsplan van IHH

Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie België beoogt om in het binnen- en buitenland, zonder onderscheid te maken tussen factoren als taal, geloofsovertuiging, ras en geslacht, in de behoeften van de armen te voorzien, zorgen voor de ontwikkeling van de maatschappelijke verantwoordelijkheidsbewustzijn, solidariteit en samenwerking, verhogen van het sociaal economisch niveau van de gemeenschappen, beschermen en promoten van de universele waarden van de mens en een brug vormen tussen mensen en landen.

 • Door problemen die ontstaan zijn door oorlog en natuurrampen individuen en gemeenschappen helpen zelfstandigheid te krijgen.
 • Door wereldwijd leidend te zijn op het gebied van solidariteit bevorderen van de samenwerking tussen landen en organisaties en creëren van gemeenschappelijk bewustzijn
 • Organisaties en individuen van gemeenschappen die hulpbehoevenden versterken.
 • In crisistijden het rampgebied op de snelste en effectieve wijze bereiken om zoveel mogelijk slachtoffer te helpen en schade te beperken.
 • Met permanente projecten zorgen voor permanente oplossingen.
 • Bijdragen aan de rechtvaardigheid en het wegnemen van armoede.

a-) Activiteiten op het gebied van hulpverlening

Beschermt en biedt financiële en non-financiële hulp aan mensen in nood, armen, wezen, weduwen, straatkinderen, daklozen, zieken en vluchtelingen in het binnen- en buitenland.

Organiseert projecten gericht op het verminderen van armoede en kindersterfte, het verbeteren van de gezondheid van moeders en het creëren van werkgelegenheid in de ontwikkelingslanden. De Stichting werkt samen met organisaties die actief zijn op voornoemde gebieden, doet onderzoek naar mensen in nood en hulpbehoevenden die werkelijk hulp nodig hebben en organiseert inzamelingsacties. De mate van armoede en de behoefte van de mensen wordt in beeld gebracht.

Door in gebieden over de wereld, voornamelijk Afrika, waar gebrek is aan schoondrinkwater, waterprojecten te realiseren wordt gezorgd voor schoon drinkwater.

Organiseert ongevraagd, inzamelingsacties met als doel het inkopen van voedsel, hulp bij het betalen
van de huur, het beiden van onderdak, aanschaf van kleding, aanschaf van schoonmaakmiddelen, het creëren van werkgelegenheid, huishoudelijke spullen en dergelijke. Om dit te realiseren worden organisaties en activiteiten gestart en vindt deelname plaats aan soortgelijke activiteiten. Ook wordt ondersteuning geboden aan organisaties die activiteiten verrichten in lijn met de doelstellingen van de stichting.

b-) Sociale activiteiten:

Om de projecten van de van de stichting mogelijk te maken, worden verschillende activiteiten gericht op het inzamelen van de benodigde middelen georganiseerd. Hieronder een aantal voorbeelden
daarvan:

Braderieën, picknicks, concerten, sportactiviteiten en veilingen worden georganiseerd. Bruiloften en
besnijdenissen worden vergoedt en georganiseerd voor de armen.  

c-) Onderwijs activiteiten

De Stichting werkt samen met organisaties in het binnen- en buitenland die onderwijsprojecten organiseren. Arme studenten en leerlingen die studeren of verblijven in onderwijsinstellingen, weeshuizen, rehabilitatie centra, cursussen en dergelijke ontvangen beurzen en worden geholpen op het gebied van voeding, kleding, middelen en vervoer. Zo mogelijk worden scholen en opleidingcentra
gebouwd en organisaties die zich voor het onderwijs inzetten gesteund.

Studenten in alle fases van hun opleiding en de armen met een academische carrière in het binnen- en buitenland worden zonder onderscheidt te maken in geloof, taal, ras en dergelijke financieel en moreel gesteund en voorzien van beurzen.

Om de armoede te bestrijden worden onderwijsactiviteiten georganiseerd. Met de hulp dat in dit kader wordt geboden worden projecten gestart die mensen helpen met het starten van een onderneming
en het herwinnen van de zelfstandigheid van de armen en hun familieleden. Met dit doel vinden in het binnen- en buitenland cursussen voor de training vangekwalificeerd personeel en het volgen van een beroepsopleiding en wordt het microkrediet toegepast.

Om de kennis en vaardigheden van de stichtingleden, hun werknemers en vrijwilligers omtrent hun werkzaamheden te ontwikkelen wordt gezorgd voor hun opleiding in het binnenland en zo nodig in
het buitenland. Ook krijgen zij, indien nodig, taalcursussen.  

d-) Gezondheidsprojecten

Er worden initiatieven opgezet met as doel bij te dragen aan de gezondheid van de armen in het binnen- en buitenland die gezondheidsproblemen hebben. De Stichting levert een bijdrage aan de
tegemoetkoming van de medische kosten van zwangere vrouwen, zieken en verongelukten en zorgt voor de behandeling in het binnen- en buitenland. In het buitenland zet de Stichting apotheken, klinieken en soortgelijke inrichtingen op en helpt oprichters bij de realisatie van hun plannen. De Stichting zorgt voor preventieve gezondheidszorg en ziekenvervoer. Met instellingen die diensten verlenen op het gebied van de gezondheidszorg worden gezamenlijke projecten opgezet. Van deze instellingen worden diensten gekocht.

Gehandicapten en instellingen die gehandicapten helpen worden ondersteund met apparatuur en ander materiaal.

Een vrijwillig gezondheidsteam wordt samengesteld. Naar gebieden die hulp nodig hebben worden dit team gestuurd samen met de medische hulpmiddelen. Ter ontwikkeling van de bewustwording van de samenleving worden activiteiten georganiseerd.

De Stichting stelt teams samen die tijdens rampen zoek- en reddingsacties verrichten. Voor deze acties worden zij voorzien van de nodige vervoersmiddelen, apparatuur en opleiding. Er wordt gezorgd voor de opslag van de nodige middelen en apparatuur en logistiek centra worden opgezet.

e-) Milieuactiviteiten:

De Stichting houdt zich bezig met activiteiten en projecten in het binnen- en buitenland ter voorkoming van milieuvervuiling. In dit kader worden projecten georganiseerd voor de bewustwording van de samenleving over kwesties als milieuvervuiling, verstoring van het natuurlijke evenwicht, de opwarming van de aarde en erosie. De Stichting werkt samen met organisaties die actief zijn met milieuactiviteiten. Om bij te dragen aan dergelijke projecten laat de Stichting onderzoeken doen en
projecten starten.

f-) Samenwerkingsactiviteiten

Om haar doelen te verwezenlijken en de activiteiten te ontwikkelen werkt de Stichting samen met overheidsinstellingen, NGO’s en privé-instellingen. In dit kader wordt tevens samengewerkt met
overheidsinstellingen, organisaties, verenigingen, beroepskamers, vakbonden, federaties en confederaties in het binnen- en buitenland. Hiervoor worden in het binnen- en buitenland vestigingen geopend, aangemoedigd om afzonderlijke verenigingen op te richten, waarbij toestemming wordt gegeven om de eigen naam te gebruiken.

Samenwerking vindt tevens plaats met de Verenigde Naties, de Wereldbank, de Europese Unie, internationale organisaties en NGO’s. De Stichting benut nationale en internationale fondsen, start projecten om het gebruik van fondsen aan te moedigen en steunt organisaties die dergelijke projecten uitvoeren.

Het beloningsbeleid van IHH België

 • Activiteiten van de Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie België worden gecoördineerd en uitgevoerd door de vrijwilligers die de organisatie warm hart toedragen.
 • Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie België heeft geen betaald personeel in dienst.
 • De reiskosten die door de vrijwilligers worden gemaakt, wordt voor €0,19 per gereden kilometer vergoedt.
 • De onkosten die door de vrijwilligers van de Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie België worden gemaakt, worden op basis van de werkelijk gemaakte kosten vergoedt. Deze kosten dienen aangetoond te worden door bonnen.
 • Kosten die verband houden met reizen naar het buitenland moeten betrekking hebben op projecten van IHH België, gebaseerd zijn op besluiten van het bestuur van IHH België en dienen aangetoond te worden met facturen en bonnen.
 • Op de inkomsten van de Stichting Internationale Humanitaire Hulporganisatie België worden de kosten zoals voor huur, nutsvoorzieningen, telefoon en internet ingehouden. Resterende middelen worden voor 100% ingezet ten behoeve van de projecten in de ontwikkelingslanden.

Het beloningsbeleid van IHH Belgie wordt jaarlijks door het bestuur geactualiseerd en vastgesteld.